E-Rehvid

Osta soodsamalt

Sõiduki tüüp:
Rehvitüüp:
Kaubamärk:
Laius:
Kõrgus:
Diameeter:
Järjestus:
Grupp 5
Rattad (rehvid ja veljed)
Kood 501. Üldnõuded sõiduki rehvidele

Nõuded: 1) M, N ja O kategooria sõidukil on lubatud kasutada kas sõiduki valmistaja poolt ette nähtud direktiivi 92/23/EMÜ või DOT või E-reegli nr 30 (sõiduauto ja tema haagise rehvid), E-reegli nr 54 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid), E-reegli nr 64 (ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varurattad) nõuetele vastavaid taastamata rehve või sõiduki valmistaja poolt ette nähtud karakteristikutele vastavaid taastatud rehve. L kategooria sõidukil on lubatud kasutada kas valmistaja poolt ette nähtud ja direktiivi 97/24/EÜ või E-reegli nr 75 nõuetele vastavaid taastamata rehve või sõiduki valmistaja poolt ette nähtud karakteristikutele vastavaid taastatud rehve. Esmakordselt kasutuselevõetav sõiduk peab olema komplekteeritud taastamata rehvidega;

2) ARK võib anda põhjendatud juhtumitel loa käesolevas koodis mitte ette nähtud rehvide või velgede kasutamiseks;

3) sõiduautol (M1 kategooria), veoautol, mille registrimass ei ületa 3,5 tonni (N1 kategooria) ja haagisel, mille registrimass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni (O2 kategooria) peab alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega), mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0 millimeetrit.

Ülalnimetatud kategooria sõidukitel ei ole talverehvide kasutamine kohustuslik järgmistel juhtudel:

• sõitmisel teise riiki ja sealt tagasi Eestisse;
• teises riigis registreeritud sõidukil;

• paarisrataste mõlemal rattal tingimusel, et ühe telje mõlemad rattapaarid on koostatud samasuguselt;

• autode ja haagiste valmistamisel, maaletoomisel, müümisel ning remonti või tehnilisele ülevaatusele sõitmisel;

• autodel või haagistel, millele ei ole saada talverehve Eestis;

31) Ühistranspordiseaduse tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindaval bussil (M2 ja M3 kategooria sõidukil) või bussirongil, peab alates 1. oktoobrist kuni 1. maini kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0 millimeetrit.

[RTL 2006, 84, 1537 – jõust. 1.10.2007]

4) sõidukil ei ole lubatud kasutada A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 kiiruskategooria rehve (vt tabel 5) ning rehve, mille lubatud suurim sõidukiirus on 30 km/h;

5) [kehtetu]
Märkus. [kehtetu]

Kontrollimine:
1) TÜ – vaatlusega;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 30/02, nr 54/00, nr 64/00, nr 75/00, direktiivi 92/23/EMÜ (paranduste direktiivid 2001/43/EÜ ja 2005/11/EÜ) või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ ja 2003/77/EÜ) metoodikale.

[RTL 2005, 104, 1579 – jõust. 16.10.2005]

Kood 502. Rehvi tehnoseisund

Nõuded: 1) rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist;

2) rehvi siserõhk peab vastama valmistaja poolt määratud rõhule.

Kontrollimine: vaatluse ja manomeetriga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ).

Kood 503. Rehvi kulumine ja mustri sügavus

Nõuded: 1) mustri jääksügavus peab olema vastavalt direktiivile 89/459/EMÜ vähemalt:

• L kategooria sõidukil ≥ 1,0 mm;

• M1, M2, M3, N1, N2 ja N3 kategooria sõidukil ≥ 1,6 mm;

• haagisel vastavalt seda vedava veduki mustrisügavusele esitatavatele nõuetele;

2) rehvi edasine kasutamine on keelatud, kui turvise mustri jääksügavus on punktis 1 esitatust väiksem joonisel 30 toodud viirutatud pinna ulatuses, mille laius b on üle 1/2 turvise veerepinna laiusest B ja pikkus a üle 1/6 turvise veerepinna ümbermõõdust 2R või kui mitme kulumislaigu korral nende pikkuste summa on nimetatud väärtusest suurem. Joonisel näidatud viirutatud ala ei pea asuma veerepinna keskel;

Joonis 30. Rehvide piirkulumise määramine.

3) rehvil, millel puudub märge «REGROOVABLE», ei tohi mustrit sügavamaks lõigata.

Kontrollimine: nihiku, joonlaua või mõõdulindiga vastavalt direktiivile 89/459/EMÜ.

Kood 504. Rehvi viskumine

Nõue: veereringil mõõdetult ei tohi rehvi viskumine ületada üheski suunas:

• M1, N1, L ja O1 kategooria sõidukil 1,0% välisläbimõõdust;

• ülejäänud sõidukitel 1,5% välisläbimõõdust.
Kontrollimine:  rismuse, nihiku ja vaatlusega.
Kood 505. Rehvide (k.a taastatud rehvid) tähistamine

Nõuded: 1) rehvi tähistus ja selle asukoht peavad vastama tabelis 4 toodule.

Tabel 4
Jrk nr
Tähistus
või tähistusega rehvil
Ühel rehvi küljel
Mõlemal rehvi küljel
DOT tähistusega rehvil
Ühel rehvi küljel
Mõlemal rehvi küljel

1.

Valmistaja nimi või kaubamärk

jah
 
+
jah
+
 

2.

Rehvi tähistus

jah
 
+
jah
 
+

3.

Kiiruskategooria (tabel 5)

jah
 
+
ei
 
 

4.

Mustri tüüp Näiteks «M+S»

jah
 
+
jah
 
+

5.

Koormusindeks (tabel 6)

jah
 
+
ei
 
 

6.

Suurim kandevõime
Näiteks «MAX. LOAD 1310 LBS»

ei
 
 
jah
 
+

7.

Suurim siserõhk
Näiteks «AT 36 PSI COLD»

ei
 
 
jah
 
+

8.

Koordi kihtide arv külgedel ja veerepinnal
Näiteks «TREAD AREA PLIES: 2 RAYON + STEEL» «SIDEWALL AREA PLIES: 2 RAYON»

ei
 
 
jah
 
+

9.

Lohvita, kui on sellise ehitusega
Näiteks «TUBELESS»

jah
 
+
jah
 
+

10.

Lohviga, kui on sellise ehitusega

ei
 
 
jah
 
+

11.

Radiaalrehv, kui on sellise ehitusega
Näiteks «RADIAL»

jah
 
+
jah
 
+

12.

Tugevdatud, kui on sellise ehitusega
Näiteks «REINFORCED»

jah
 
+
ei
 
 

13.

Tüübikinnituse tähis

+
 
DOT
+
 

14.

Valmistamisaja tähis

jah
+
 
jah
+
 

15.

Eriomadused

ei
 
 
 
+
 
 

Näiteks
«TREADWEAR 160» (kulumiskindlus on sellel rehvil 60% parem kui võrdlusrehvil);

«TRACTION A» (rehvi haardeomadused teekattega kuuluvad «A» klassi. Klasse on A, B ja C, neist parim on A klass);

«TEMPERATURE B» (temperatuurikindlus sellel rehvil vastab B klassi nõuetele. «A» klassi rehvi temperatuurikindlus lubab sõita rehviga kuni 184 km/h, «B» klass – 160 km/h ja «C» klass – 137 km/h)

 
 
 

UTQG nõuded kehtivad kuni 13" velgedele mõeldud rehvidele.
Ei kehti talverehvidele

Märkus. Rehvid jaotatakse kolme kvaliteediklassi:

• «Kvaliteetrehvid» – neil on nõuetekohane märgistus ja neid müüakse täieliku valmistajapoolse garantiiga;

• «DA» – «DEFECTIVE APPEARANCE» on teise klassi rehvid, millel on välimuse vead või vähemärgatavad remonditud kohad, mis ei mõju sõiduohutusele. Neid rehve müüakse täieliku valmistajapoolse garantiiga;

• «Max 30 km/h» – neid rehve ei tohi kasutada sõidukitel ja nende haagistel. Märgistus «Max 30 km/h» peab olema kantud püsivalt rehvi mõlemale küljele, kusjuures endine kiiruskategooria peab olema eemaldatud;

2) M1, O1 ja O2 kategooria sõiduki taastamata rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 30 või direktiivi 92/23/EMÜ kohaselt ja E-sertfitseeritud taastatud rehv E-reegli nr 108 kohaselt.
Näide taastamata rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK
185/70 R 14 89 T Tubeless M+S
253
,

või DOT.


Selgitus:
a) 185 – profiili laius mm;
b) 70 – profiili kõrgus on 70% rehvi laiusest;
c) R – või sõna «RADIAL» – radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata või B – või sõnad «BIAS BELTED» – diagonaalse koordiniitide paigutusega vöötatud rehv);
d) 14 – velje läbimõõt tollides;
e) 89 – koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 580 kg;
f) T – kiiruskategooria tähis (tabel 5), mis vastab piirkiirusele 190 km/h;
g) TUBELESS – lohvita rehv;
h) M+S (ka MS, M.S., M&S) – on ette nähtud sõitmiseks talvel või mudas;
i) 253 – valmistamise aeg – koosneb kolmest numbrist: esimesed kaks tähistavad valmistamise nädalat (25. nädal), viimane aastat (2003) jooksval kümnendil. E-reegli nr 75 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;

j)

 või DOT-tüübikinnituse tähised.

M2, M3, N, O3 ja O4 kategooria sõiduki taastamata rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 54 või direktiivi 92/23/EMÜ kohaselt ja E-sertifitseeritud taastatud rehv E-reegli nr 109 kohaselt.
Näide taastamata rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK

250/70 R 20 149/145 J       

       TUBELESS
253 90 PSI
,

või DOT.

Selgitus:
k) 250 – profiili laius mm;
l) 70 – profiili kõrgus on 70% rehvi laiusest;
m) R või sõna «RADIAL» – radiaalne koordiniitide paigutus (võib olla ka: D – diagonaalne koordiniitide paigutus, mille võib jätta märgistamata);
n) 20 – velje läbimõõt tollides (võib asendada mõõduga millimeetrites – 508);
o) 149 – üksiku rehvi koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 3250 kg;
p) 145 – paarisrehvi koormusindeks (tabel 6), mis vastab koormusele 2900 kg;
r) J – kiiruskategooria tähis (tabel 5), mis vastab piirkiirusele 100 km/h;
s) L – kiiruskategooria tähis, mis vastab piirkiirusele 120 km/h, juhul, kui üksiku rehvi koormus ei ületa 3000 kg, mis vastab koormusindeksile 146 ja paarisrehvide puhul ei tohi koormus ühele rehvile ületada 2725 kg, mis vastab koormusindeksile 143;
t) TUBELESS – lohvita rehv;
u) 253 – valmistamise aeg: 25. nädalal 2003. a. E-reegli nr 54 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;
v) 90 PSI – rehvi siserõhk vastupidavuskatsel, mis vastab rõhule 0,620 MPa (6,20 kgf/cm2);

õ)

,

või DOT-tüübikinnituse tähised;

[RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]

3) L kategooria sõiduki ja tema haagise rehv peab olema märgistatud E-reegli nr 75 või direktiivi 97/24/EÜ kohaselt.
Näide rehvi tähistamisest:

VALMISTAJA NIMETUS või KAUBAMÄRK
100/80 B 18 53 S TUBELESS M+S
253
,

või DOT.

Selgitus:
a) valmistaja kaubamärk;
b) 100 – profiili laius mm;
c) 80 – profiili kõrgus on 80% rehvi laiusest;
d) B – diagonaalne vöötatud rehv;
e) 18 – velje läbimõõt tollides e 457 mm;
f) 53 – koormusindeks, mis vastab kandevõimele 206 kg (tabel 6);
g) S – kiiruskategooria tähis, millele vastab lubatud suurim sõidukiirus 180 km/h (tabel 5);
h) TUBELESS – lohvita rehv;
i) M+S (ka MS, M.S., M&S) – on ette nähtud sõitmiseks talvel või mudas; MST – universaalne – on ette nähtud sõitmiseks teel ja ka maastikul;
j) 253 – valmistamise aeg: 25. nädalal 2003. a. E-reegli nr 75 kohaselt on alates 1. jaanuarist 1997. a tähistus 2503;

k)

,

või DOT-tüübikinnituse tähised.

[RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]

Kontrollimine:  vaatlusega.
Kood 506. Rehvi kasutamine

Nõuded: 1) rehvi mõõtmed (E-reeglid nr 30, 54 ja 75), kiiruskategooria (tabel 5) ja koormusindeks (tabel 6) peavad vastama sõiduki valmistaja juhendis ette nähtud näitajatele ja sõidukil kasutatava velje mõõtmetele;

Tabel 5
km/h
Kiiruskategooria tähis
Piirkiirus
Kiiruskategooria tähis
Piirkiirus
Kiiruskategooria tähis
Piirkiirus
A1
5
D
65
Q
160
A2
10
E
70
R
170
A3
15
F
80
S
180
A4
20
G
90
T
190
A5
25
J
100
U
200
A6
30
K
110
H
210
A7
35
L
120
V
240
A8
40
M
130
W
270
B
50
N
140
Y
300
C
60
P
150
Z
üle 240
Tabel 6
A = koormusindeks  B = lubatud suurim mass kg-s
A
B
A
B
A
B
A
B
30
106
66
300
102
850
138
2360
31
109
67
307
103
875
139
2430
32
112
68
315
104
900
140
2500
33
115
69
325
105
925
141
2575
34
118
70
335
106
950
142
2650
35
121
71
345
107
975
143
2725
36
125
72
355
108
1000
144
2800
37
128
73
365
109
1030
145
2900
38
132
74
375
110
1060
146
3000
39
136
75
387
111
1090
147
3075
40
140
76
400
112
1120
148
3150
41
145
77
412
113
1150
149
3250
42
150
78
425
114
1180
150
3350
43
155
79
437
115
1215
151
3450
44
160
80
450
116
1250
152
3550
45
165
81
462
117
1285
153
3650
46
170
82
475
118
1320
154
3750
47
175
83
487
119
1360
155
3850
48
180
84
500
120
1400
156
4000
49
185
85
515
121
1450
157
4125
50
190
86
530
122
1500
158
4250
51
195
87
545
123
1550
159
4375
52
200
88
560
124
1600
160
4500
53
206
89
580
125
1650
161
4625
54
212
90
600
126
1700
162
4750
55
218
91
615
127
1750
163
4850
56
224
92
630
128
1800
164
5000
57
230
93
650
129
1850
165
5150
58
236
94
670
130
1900
166
5300
59
243
95
690
131
1950
167
5450
60
250
96
710
132
2000
168
5600
61
257
97
730
133
2060
169
5800
62
265
98
750
134
2120
170
6000
63
272
99
775
135
2180
 
 
64
280
100
800
136
2240
 
 
65
290
101
825
137
2300
 
 

2) sõiduki mis tahes teljel ei tohi olla korraga diagonaal- ja radiaalrehve;

3) sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve. Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev (vt joonis 31);

Joonis 31. Mustri tüübid (näited): a ja c – maanteemuster,
b ja d – talvemuster (tähistus «M+S», «MS», «M.S.» või «M&S»),
e – maastikumuster.

4) [Kehtetu –  RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]

5) taastatud rehve ei ole lubatud kasutada sõidukitel, mille valmistajakiirus on suurem kui 240 km/h ning mootorrataste esiteljel/rattal. M2, M3 ja N3 kategooria sõidukite esiteljel ei ole lubatud kasutada taastatud rehve, välja arvatud juhul, kui need on sertifitseeritud E-reegli nr 109 nõuete kohaselt.

Kontrollimine: vaatlusega.

[RTL 2002, 106, 1575 – jõust. 01.01.2003]

Kood 507. Üldnõuded veljele

Nõuded: 1) peab kasutama sõiduki valmistaja poolt ette nähtud ja ETRTO või UTQG nõuetele vastavaid velgi;

2) veljel ei tohi olla vigastusi. Keelatud on kasutada keevitamisega remonditud ja/või ümberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jms) velge;

3) velje viskumine ei tohi olla:

• 5º kaldega süvapöiaga velje välisäärel radiaalsuunas üle 3,6 mm ja külgsuunas üle 2,0 mm;

• 15º kaldega süvapöiaga veljel – radiaalsuunas üle 2,0 mm ja külgsuunas:
a) alla 9,75" nimiläbimõõduga velgedel ±3,5 mm,
b) üle 10,50" nimiläbimõõduga velgedel ±5,0 mm;

• lamepöiaga veljel kõikides suundades: ±5,0 mm;
4) sõiduki veljel peab olema järgmine tähistus:
• rehvi nimimõõtmed;
• valmistaja nimi või kaubamärk;
• valmistamise aeg (vähemalt kuu ja aasta);
• valmistamise järjenumber või kood.
Koostatava velje koostul peab olema järgmine tähistus:
• tähistus selle kohta, millisesse veljekomplekti osa kuulub;
• valmistaja nimi või kaubamärk;
• valmistamise aeg (vähemalt kuu ja aasta);

5) 5o kaldega süvapöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:

14 x 4 J,
kus: 14 – velje läbimõõt tollides,
x – süvapöidvelg,

J – välisserva kõrgus G (vt joonis 32), tähe J korral G = 17,8±0,9 mm; tähe B korral G = 14,4±0,8 mm. Veoautode, busside ja nende haagiste velje tähistuses tähe K korral G = 19,9±0,9 mm,

A – velje laius,
D – velje läbimõõt;
Joonis 32. 5º kaldega süvapöiaga velg.

6) 15º kaldega süvapöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:

17,5 x 5,25,
kus: 17,5 – velje läbimõõt «D» tollides,
x – süvapöidvelg,
5,25 – velje laius «A» tollides.

Kõikide 15º kaldega velgede välisserva kõrgus G peab olema 12,7±0,5 mm (vt joonis 33);

Joonis 33. 15º kaldega süvapöidvelg.
7) lamepöiaga velje mõõtmete tähistus peab olema järgmise näite kohane:
17,5 – 6,25,
kus: 17,5 – velje läbimõõt tollides,
––lamepöidvelg,
6,25 – velje laius tollides.

Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse, rismuse, nihiku ja joonlauaga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ);

2) TK ja TJV katsetustel vastavalt käesoleva koodi nõudes 1 loetletud normdokumentide metoodikale.

Kood 508. Velgede kinnitus
Nõuded: 1) velgede kinnitus peab vastama valmistaja juhendile;

2) kergmetallist velje kinnituseks peab kasutama selleks valmistatud polte või mutreid;

3) kui ratta kinnituspolt/-mutter ulatub välja sõiduki kere välisserva tasandist, peab sellel olema kate, mis väldib esemete kaasahaaramist. Katte servade ümardusraadiused peavad olema vähemalt 5 mm ja kate ei tohi ulatuda sõiduki kere välistasapinnast kaugemale kui 30&nbs 

  


  
Toode Kogus


Tooteid: 0 Summa: 0.00€

SISENE OSTUKORVI >>

Õlipartner AS   Vahi 5, 50304 Tartu

Art Media